زخم های دهانی بسیار متنوع می باشند که شامل آفت ، تبخال ، قارچ دهان و زخم های ویروسی و لیکن پلان و پمفیگوس  … می باشند که حتما باید زیر نظر  متخصصین بیماری های دهان تشخیص و درمان شوند . عدم تشخیص به موقع این زخم ها باعث شدت گرفتن بیماری و در بعضی مواقع انتشار زخم و یا سرطانی شدن زخم می شوند .