ضایعات پیش سرطانی ، پلاک های سفید ، قرمز و یا زخمی هستند که برای مدت بیش از یکماه در دهان حضور دارند تشخیص به موقع و درمان این ضایعات از بروز سرطان دهان در آینده  قطعا جلوگیری خواهد کرد.